SAC Burs Broşürü için tıklayınız. 

 

BAŞARIYI ÖDÜLLENDİRMEK BİR SEV GELENEĞİDİR

 

150 yıllık köklü eğitimin devamı olarak kurulan Özel SEV Lisesi (SEV American College) olarak eğitimde fırsat eşitliğine inanıyoruz ve başarılı gençlerin maddi kaygılar taşımadan en iyi eğitimi alabilmelerini toplumsal bir hizmet olarak görüyoruz. Bu nedenle başarılı öğrencilere akademik, spor, sanat, bilim alanlarında çeşitli burs olanakları sağlıyoruz. Bu bursları SEV’in katkılarıyla kendi kurumlarımızın faaliyetlerinden ve bağışçılarından sağladığı kaynakla yaratıyoruz.

 

Burslarımız okula ve öğrencilerin ihtiyacına göre Mali Destek Bursu, SEV Spor, Sanat ve Bilim Bursu ve Akademik Başarı Bursu olarak değişiklik gösteriyor ve her bir bursun kendine özel koşulları var. Bu koşullara göre burs oranları değişiklik gösteriyor ve okul ücretinin %100’ünü aşan (eğitim masraflarının tümünü karşılayan) oranlara varabiliyor.

 

Akademik Başarı Bursu

 

Akademik başarı bursu, liseye giriş sınavında en yüksek puan almış öğrenciler ile ara sınıflarımızda en yüksek yılsonu not ortalamasını sağlamış öğrencilerimize verilen başarı bursudur.

 

Akademik Başarı Bursu iki şekilde verilmektedir:

 

Okula Girişte Verilen SEV Başarı Bursu:

 

Özel Okullar Başvuru Kılavuzu’nda belirlenen takvimde yer alan, I. Kayıt Dönemi için ayrılan süre boyunca SAC’ye kesin kayıt yaptıran en yüksek puanlı öğrencilere %100 oranında başarı bursu verilir. Burs kontenjanı ilerleyen günlerde duyurulacaktır.

 

Bu kategoride yer alan öğrencilerin başarı burslarının devamı için;

 

·         Hazırlık sınıfında, sınıflarını geçmeleri,

·         Lise ara sınıflarında yıl sonu ağırlıklı puan ortalamalarının en az 75 olması,

·         Öğrencinin disiplin cezası almamış olması gerekmektedir.

 

Ara Sınıf Başarı Bursu:

 

Ara sınıflarda bir önceki ders yılı sonu itibarıyla kendi seviyelerinde en yüksek ağırlıklı puan ortalamasını sağlamış ilk 3 (üç) öğrenciye, okul ücretinin %35 oranına denk gelen kısmı başarı bursu olarak verilmektedir. Örneğin 9. sınıfın sonunda bu kriterlere uyan öğrenci 10. sınıfa yönelik başarı bursu kazanmış olacaktır.
Not: Bu öğrencilerin ders yılı sonu itibarıyla yıl sonu ağırlıklı puan ortalamasının en az 75, sınıfını doğrudan geçmiş ve disiplin cezası almamış olması gerekir.


Hem giriş hem de ara sınıf bursuna hak kazanmış olan öğrenci, sadece daha yüksek oranlı burstan faydalanabilecektir.

 

Başarı bursu alan öğrencilerin mali destek bursuna başvurma hakkı saklıdır.

 

Mali Destek Bursu:

 

Mali Destek Bursu, Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) Burs Yönetmeliği’nde tarif edilen kriter ve uygulama esaslarına göre verilir. Bir yıllık burstur. Tüm başvurular okulun burs komitesince değerlendirilir. Bursa uygun bulunan başvurulara tespit edilen ihtiyaç doğrultusunda %10  ile %100 arasında değişen oranlarda tahsis yapılır. Mali Destek Bursu’ndan bir seneden fazla yararlanmak isteyenler, her sene başvurularına yenilemeli ve değerlendirme sürecine katılmalıdırlar. Öğrencinin sınıfını geçmiş olması, disiplin cezası almamış olması bursun devamı için zorunlukoşullardandır. 

 

2020-2021 Mali Destek Başvuru Süreci:

 

  • Burs başvuruları ve evrak yükleme sistemi II. Kayıt Dönemi için 23 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'ye kadar aktif olacaktır. Eksik evraklı başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

 

Mali Destek Bursuna başvuru yapmak için gerekli evraklar için tıklayınız.

Mali Destek Bursu Başvuru Evraklarını yüklemek için tıklayınız.

 

ÖNEMLİ NOT: Mali Destek Bursu kapsamında Okul tarafından temin edilen kişisel veriler, 6698 sayılı kanuna uygun olarak burs değerlendirme ve eğitim faaliyeti kapsamında işlenmektedir. Veri sahibi, Okul'a başvurarak, kişisel verilerinin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle veri sahibi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir. Bilgi ve başvuru talepleri okulun resmi internet sitesinde ilan edilen veri sorumlusu temsilcisine yönlendirebilir. Okul, talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ek ücret alınabilir. Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde veri sahibinin Kişisel Verileri Koruma Kuruluna şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

 

Sağlık ve Eğitim Vakfı Spor, Sanat ve Bilim Bursu:

 

SEV'in misyonu doğrultusunda çok yönlü bireyler yetiştirebilmek için sportif, sanatsal ve bilimsel faaliyette bulunanları desteklemek amacıyla oluşturulan spor, sanat ve bilim bursu, liselerimize kayıt hakkı kazanan ve/veya hâlihazırda öğrenimini okullarımızda devam ettiren, aktif spor, sanat ve bilim faaliyetlerine devam eden öğrencileri kapsar. Burs, öğrencinin lise eğitimini kapsayan 5 yıl süresince devam eder. Burs meblağ okul ücretinin %50’sidir. Detaylı bilgi için tıklayınız.