Ölçme Değerlendirme ve Program Geliştirme Bölümü, uluslararası ölçme-değerlendirme ve program geliştirme standartlarını benimseyerek alan yazındaki gelişme ve değişmelerin okulların akademik kadrolarıyla iş birliği içerisinde tüm öğrenme faaliyetlerine entegre edilmesini sağlamayı ve öğrenme süreçlerinin geliştirmesine hizmetiçi eğitimler, proje çalışmaları, analiz ve raporlar yoluyla katkıda bulunmayı amaçlar.

 

Ölçme Değerlendirme Birimi;

 • Alana ait akademik araştırmaların yapılarak güncel yöntem ve tekniklerin hizmet içi eğitimler ve bilgilendirme dokümanları ile kuruma entegrasyonunu sağlamayı,
 • Ön-Süreç-Sonuç temelli ölçme değerlendirme araçlarının objektif, araç geliştirme standartlarına uygun, kullanışlı, güvenilir ve geçerli olmalarını sağlamayı,
 • Öğretmenlerle işbirliği yaparak araç geliştirme süreçlerini yürütmeyi,
 • Geliştirilen araçların uygulanması sonrasında zamanında ve çok yönlü geribildirimler vermeyi,
 • Yazılı, deneme, ulusal ve uluslararası sınavların sonrasında analiz raporlarının hazırlanarak değerlendirme için paydaşları bilgilendirmeyi,
 • Veriler yoluyla öğrenci performanslarını izlenmeye yönelik çalışmalar yürütmeyi,
 • Kurumsal soru bankası arşivi ile ölçme değerlendirme araçları arşivi oluşturmayı,

hedefler.

 

 

Program Geliştirme Birimi;

 • Alana ait akademik araştırmaların yapılarak güncel yöntem ve tekniklerin hizmet içi eğitimler ve bilgilendirme dokümanları ile kuruma entegrasyonunu sağlamayı,
 • Derslerin yıllık ve haftalık planlarının yenilikçi öğrenme yaklaşımları, yöntemleri ve teknikleri ile desteklenmesini sağlamayı,
 • Programlardaki yenilikleri takip ederek bölümlerle işbirliği içerisinde güncelleme çalışmalarını yürütmeyi,
 • Yatay ve dikey plan çalışmalarına katkı sağlamayı,
 • Öğrencilerin öğrenme sorumluluklarını aldığı, aktif oldukları, bireysel farklılıklarını önemseyen ve günlük yaşam bağlamına sahip ders tasarımları, etkinlik ve materyaller hazırlamayı,
 • Kurumsal ders tasarımı, ders planı, etkinlik ve materyallerin arşiv sistemini oluşturmayı,

hedefler.

 

Ölçme Değerlendirme ve Program Geliştirme Bölümü, eğitim teknolojileri öğretmenleri ile iş birliği yaparak ders planlarının, etkinliklerin ve ölçme değerlendirme araçlarının teknoloji desteği ile hazırlanıp uygulanmasını sağlar.